Rewalidacja dzieci i młodzieży
Gdyby wszystkie marzenia się spełniały, świat byłby szary ...

Temat: Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego
" />art 71 b 2. W zależności od rodzaju niepełnosprawności, w tym stopnia upośledzenia umysłowego, dzieciom i młodzieży, o których mowa w ust. 1, organizuje się kształcenie i wychowanie, które stosownie do potrzeb umożliwia naukę w dostępnym dla nich zakresie, usprawnianie zaburzonych funkcji, rewalidację i resocjalizację oraz zapewnia specjalistyczną pomoc i opiekę. aaa i jeszcze jedno,kształcenie specjalne wbrew swej nazwie nie ma...
Źródło: niezwykla-kraina.pl/forum/viewtopic.php?t=858Temat: Dotyczy tabel DO1, DO2, DO4, DO3 DO5 ZD1
wpisać i w którym wierszu stypendia wypłacone w styczniu 2005 z DZEAs-ów, gdzie młodzież sama składała wnioski czy do wiersza 9? W tabeli DO3 szkoła nie prowadzi wykazu uczniów mieszkających w ... mamy danych o dofinansowaniu do obiadów. Kto w takim razie winien takie dane wykazać. Na koniec Tabela ZD1 Rewalidacja zajęcia te są wykazywane w bieżaćym roku szkolnym? dla szkół gimnazjalnych?. Dzięki...
Źródło: sio.edu.pl/forum/viewtopic.php?t=133


Temat: Indywidualne plany dla lekko
18 stycznia 2005 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie w przedszkolach, szkołach i oddziałach ogólnodostępnych lub integracyjnych
Źródło: kursy.literka.pl/forum/viewtopic.php?t=7446


Temat: kwalifikacje do pracy w sosw
osoba, która: 1) legitymuje się dyplomem ukończenia studiów magisterskich na kierunku pedagogika lub pedagogika specjalna, w zakresie oligofrenopedagogiki," Ja pracuję specjalnym osrodku szkolno-wychowawczym dla dzieci z lekkim uposledzeniem umysłowym, skończyłam pedagogikę specjalną w zakresie rewalidacja uposledzonych. rewalidacja uposledzonych =oligofrenopedagogika pozdrawiam
Źródło: kursy.literka.pl/forum/viewtopic.php?t=4306


Temat: Atmosfera w sp2 w Żninie
... sobie nie radzi/ nie ma predyspozycji/ zdolności by nauczać dzieci/ młodzież. I jeszcze jedno. Skoro szkoła osiąga tak dobre wyniki w testach, to przypuszczać można, że nauczyciele tam pracujący, są w...
Źródło: znin.tygodnik.pl/viewtopic.php?t=364


Temat: Centrum Rehabilitacji Konstancin-Jeziorna
" />ZESPóŁ SZKóŁ w Centrum Rehabilitacji Konstancin-Jeziorna Dyrektorem szkoły jest pan mgr Marian Kaczorek. Do Zespołu Szkół trafiają dzieci i młodzież ze schorzeniami układu narządu ruchu oraz uczniowie, którzy nie wymagają leczenia na oddziale, ale z różnych przyczyn wymagają kształcenia w klasie terapeutycznej (uczniowie dochodzący). Zespół Szkół wraz z Ośrodkiem Ortopedyczno-Rehabilitacyjnym dla Dzieci i Młodzieży Centrum Rehabilitacji jest jedyną placówką dla kilku województw ościennych, w której dzieci mogą przechodzić proces rehabilitacji bez przerywania nauki. Przebywają tu więc dzieci i młodzież z całego kraju. Uczniowie Szkoły Podstawowej i Gimnazjum będący jednocześnie pacjentami szpitala pozostają ... są na oddziale socjalnym Centrum Rehabilitacji. Przebywają tam tyle czasu, ile trwa nauka w tym typie szkoły - 3 lata. Nasza młodzież ma możliwosć zdobywania prawa jazdy w ramach kursów prowadzonych ... programu zajęć dydaktycznych, rewalidacyjnych, wychowania pozalekcyjnego oraz pomoc psychologiczno-pedagogiczną a dla uczniów dochodzcych zajęcia w świetlicy szkolnej. ZESPóŁ SZKóŁ w Centrum Rehabilitacji obejmuje obecnie następujące jednostki organizacyjne: Szkoła Podstawowa - Oddział...
Źródło: niezwykla-kraina.pl/forum/viewtopic.php?t=374


Temat: pomoc czy nadopiekunczość? szukamy granic..
... Dlatego dzięki za rady młodzieży, że nie ma co raozleniwiać dziecka
Źródło: niezwykla-kraina.pl/forum/viewtopic.php?t=2725


Temat: Kompensacyjna funkcja internatu...
Małgorzata Czajkowska Kompensacyjna funkcja internatu w procesie socjalizacji dzieci i młodzieży upośledzonych umysłowo Pomimo istniejących obecnie krytycznych sądów na temat internatu, jest on nadal instytucją najbardziej ze wszystkich uprawomocnioną do rozwijania procesów opieki i wychowania. Odnosi się to również do wychowania rewalidacyjnego. Podejmując próbę analizy funkcjonowania internatu oraz efektywności stosowanych w nim metod wychowania, przyjęto tezę, że istotnym warunkiem uzyskiwania sukcesów edukacyjno-wychowawczych,...
Źródło: forum.dobreebooki.pl/viewtopic.php?t=2621


Temat: bardzo pilne-praca z dziećmi upośledzonymi
odpowiedniego typu szkoły specjalnej. W oddziałach specjalnych dla dzieci niepełnosprawnych w normie intelektualnej i dzieci z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim mogą być również stosowane programy nauczania dopuszczone przez Ministra Edukacji Narodowej i Sportu do użytku w szkołach ogólnodostępnych. Obowiązkiem szkoły jest również opracowanie programów zajęć rewalidacyjnych. DLA DZIECI I MŁODZIEŻY Z UPOŚLEDZENIEM UMYSŁOWYM W STOPNIU UMIARKOWANYM, ZNACZNYM I GŁĘBOKIM OPRACOWYWANE SĄ...
Źródło: kursy.literka.pl/forum/viewtopic.php?t=3824


Temat: Rewalidacja indywidualna
poradni psychologiczno - pedagogicznej. Podstawa prawna organizacji indywidualnych zajęć rewalidacyjnych to: §4 ust. 2 pkt 4 ww. rozporządzenia oraz §2 ust. 10 i §3 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i...
Źródło: kursy.literka.pl/forum/viewtopic.php?t=9634


Temat: korwin Vs niepelnosprawni
zajęcia edukacyjne, opracowują dla każdego ucznia i realizują indywidualne programy edukacyjne określające zakres zintegrowanych działań nauczycieli i specjalistów oraz rodzaj zajęć rewalidacyjnych lub zajęć socjoterapeutycznych prowadzonych z uczniem, d)uczestniczą w zajęciach ... rodzaju formy pomocy pedagogicznej i psychologicznej dla dziecka i jego rodziny. 3. Dyrektor przedszkola lub szkoły ustala zajęcia, w których, ze względu na potrzeby edukacyjne dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych...
Źródło: forum.hard-core.pl/viewtopic.php?t=19131


Temat: Czego pani Hall chce dla oświaty...
Według pracowników specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych, propozycja resortu edukacji sprawi, że dzieci z upośledzeniem w stopniu lekkim zostaną pozbawione możliwości uczęszczania do tych placówek, co w konsekwencji może doprowadzić do likwidacji specjalnych ... szkole publicznej, nie pozwoli na pełne zaspokojenie potrzeb edukacyjnych tych dzieci. Ankietowani pesymistycznie wyrażali się także o przygotowaniu nauczycieli do prowadzenia np. diagnozy pedagogicznej, terapii pedagogicznej, zajęć rewalidacyjnych i procesu resocjalizacji....
Źródło: wielodzietni.net/viewtopic.php?t=3585


Temat: Zespół Aspergera: Jak diagnozować, jak pracować
Pedagog, reedukator, kinezjolog edukacyjny, trener. Autorka artykułów na temat pracy i diagnozy dzieci z ADHD, Zespołem Aspergera, Dysleksją i Optodysleksją. Wypowiedzi dla TVP I, TVN, Kuriera Warszawskiego oraz Polskiego Radia pr. I. Prowadzi stałą współpracę z portalem ‟ Miasto Dzieci” i ‟na ursynowie pl” (publikacja artykułów). Założycielka ośrodka terapii i diagnozy dzieci i młodzieży z ADHD i Zespołem Aspergera. OLGA MARACEWICZ nauczyciel ... co dzień prowadzi zajęcia terapeutyczne dla dzieci z psychomotorycznymi zaburzeniami rozwoju, pracuje z dziećmi z Zespołem Aspergera. Patron medialny: http://www.szkolnictwo.info http://www.niepełnosprawne.pl Program Konferencji 8:45-9:00 Rejestracja uczestników 9:00: 9:30 Jak diagnozować Zespół Aspergera - proces diagnozy, kryteria diagnostyczne, prezentacja narzędzi diagnostycznych. Definicja Zespołu Aspergera, diagnoza dziecka, młodzieży, dorosłego, - Joanna Andrzejewska 9:30 – 10:00 Rola Integracji Sensorycznej w terapii dzieci z Zespołem Aspergera 10:00 – 10:30 Leczenie w Polsce dzieci i młodzieży z Zespołem Aspergera. Definicja Zespołu Aspergera, pokazanie funkcjonowania dziecka, młodzieży, dorosłego - analiza zachowań – Irena Wielowiejska Comi 10:30 -11.30 Metoda stopniowej interwencji, Modelowanie zachowania – metody, praca z planami aktywności jako metoda organizacji pracy dziecka niepełnosprawnego 11.30 –12:00 Terapeuta cień – rola, zadania 12:00 - 12.30 Metody pracy szkoły, nauczyciela 12.30 – 13.30...
Źródło: wychowanieprzedszkolne.pl/forum/viewtopic.php?t=858


Temat: ADHD, ODD, diagnoza, terapia
z dzieckiem nadpobudliwym w szkole i w domu; Kompleksowy Model Pracy z Dziećmi z ADHD i Zaburzeniami Opozycyjno-Buntowniczymi; Kurs Dennisona I i II stopień; Techniki Efektywnego Uczenia Się; Specyfika Pracy z Osobami Psychicznie Chorymi; Zastosowanie Integracji Sensorycznej w Zaburzeniach Rozwoju Mowy u Dzieci od Trzeciego Roku Życia; Neurobiologiczne Podstawy Procesów Integracji Sensorycznej i Podstawowa Ich Ocena; Terapia dzieci z zaburzeniami lękowymi- Polski Instytut Terapii Integratywnej ,Diagnoza i terapia zaburzeń lękowych u dzieci – DCP. Założycielka placówki terapii dzieci i młodzieży z ADHD i Zespołem Aspergera. Prowadzi otwarte grupy wsparcia dla rodziców i nauczycieli borykających się z trudnymi zachowaniami dzieci. - Irena Wielowiejska Comi: Psycholog (Nr rejestru w Mazowieckim Kuratorium Oświaty: – NPDP 78/02Warszawa, dnia 12 .12. 2005 r.) nauczyciel, edukator, trener. Autorka wielu artykułów na tematy wychowawcze w czasopismach fachowych (Remedium, Integracja Sensoryczna) i opiniotwórczych (Newsweek). Wielokrotne wypowiedzi dla TVP II i radia, ostatnio stała współpraca z TV Superstacja. Wiceprezes Stowarzyszenia Dzieci Nadpobudliwych Ponad. Prowadzi Otwarte grupy wsparcia dla rodziców i nauczycieli borykających się z trudnymi zachowaniami. Wykładowca w Wyższej Szkole Pedagogiki Rewalidacyjnej w Warszawie – studia podyplomowe. Program -Joanna Andrzejewska Kryteria diagnostyczne ADHD, zaburzenia zachowania...
Źródło: wychowanieprzedszkolne.pl/forum/viewtopic.php?t=921


Temat: List otwarty do MEN-u
Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka, Deklaracji Podstawowych Praw i Wolności, Międzynarodowego Paktu Praw Gospodarczych, Społecznych i Kulturalnych, Konwencji Praw Dziecka, Światowej Deklaracji Edukacji dla Wszystkich, Standardowych Zasad Wyrównywania Szans Osób Niepełnosprawnych czy ... takie prawo - nadawać dzieciom jakichkolwiek praw, czy obdarować je nimi. Dzieci po prostu te prawa mają, a naszą rolą i obowiązkiem jest ich nazwanie, uznanie, a także ochrona. Właśnie w ... dużym wysiłkiem wielu środowisk rozwiązania, lokujące pracę z dziećmi i młodzieżą z głęboką niepełnosprawnością intelektualną w obszarze resortu edukacji, są właściwe, słuszne i odpowiadające potrzebom tych ludzi. Osoby te nigdy nie...
Źródło: kursy.literka.pl/forum/viewtopic.php?t=12002


Temat: gimnazjum - pedagog specjalny czy przedmiotowiec?
" />Znalazlam: Prawo oświatowe w kształceniu ucznia niepełnosprawnego KWALIFIKACJE NAUCZYCIELI ODDZIAŁY SPECJALNE Kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela oddziału specjalnego dla dzieci i młodzieży z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym i znacznym (w ogólnodostępnej szkole podstawowej i w ogólnodostępnym gimnazjum), a także do prowadzenia zajęć rewalidacyjno-wychowawczych z dziećmi i młodzieżą z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim posiada osoba która: legitymuje się dyplomem ukończenia ... nadającej kwalifikacje do pracy z dziećmi i młodzieżą z upośledzeniem umysłowym, lub ma kwalifikacje wymagane do zajmowania stanowiska nauczyciela w danym typie szkoły, a ponadto ukończyła studia podyplomowe lub kurs kwalifikacyjny w zakresie oligofrenopedagogiki, albo legitymuje się dyplomem ukończenia zakładu kształcenia nauczycieli w specjalności nadającej kwalifikacje do pracy z dziećmi i młodzieżą z upośledzeniem umysłowym. Kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela przedmiotu lub prowadzącego zajęcia w oddziałach specjalnych dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnościami innymi niż upośledzenie umysłowe w stopniu umiarkowanym, znacznym i głębokim (w ogólnodostępnej szkole podstawowej i w ogólnodostępnym gimnazjum) posiada osoba, ... nauczyciela prowadzącego zajęcia w oddziałach specjalnych dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnościami innymi niż upośledzenie umysłowe w stopniu umiarkowanym, znacznym i głębokim (w ogólnodostępnej szkole podstawowej i w ogólnodostępnym gimnazjum) posiada ... lub pedagogika specjalna, w specjalności odpowiedniej do niepełnosprawności uczniów lub w specjalności odpowiedniej do niepełnosprawności uczniów. Kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela prowadzącego zajęcia w oddziałach specjalnych dla dzieci i młodzieży z ... z oddziałami integracyjnymi zatrudnia się dodatkowo nauczycieli posiadających specjalne przygotowanie pedagogiczne, w specjalności odpowiedniej do niepełnosprawności uczniów oraz specjalistów w zakresie rewalidacji. [Opracowała: Ewa Fonfara] -------------------------------------------------------------------------------- Rozporządzenie Ministerstwa Edukacji Narodowej i...
Źródło: kursy.literka.pl/forum/viewtopic.php?t=3825


Temat: I co dalej po gimnazjum ..................
oraz predyspozycjami, 5a) opiekę nad uczniami niepełnosprawnymi przez umożliwianie realizowania zindywidualizowanego procesu kształcenia, form i programów nauczania oraz zajęć rewalidacyjnych, Art. 2. System oświaty obejmuje: (…) ponadgimnazjalne, w tym: specjalne, integracyjne, z oddziałami integracyjnymic, dwujęzycznymi i sportowymi, sportowe i mistrzostwa sportowego, [w obecnym brzmieniu obowiązuje od 21 sierpnia 2003 r. Art. 71b. 1. Kształceniem specjalnym obejmuje się dzieci i młodzież, o których ... szkołach lub oddziałach specjalnych i ośrodkach, o których mowa w art. 2 pkt 5. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu1) z dnia 18 stycznia 2005 r. § 2. 1. Kształcenie dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie w przedszkolach, szkołach i oddziałach, o których mowa w § 1, organizuje się na każdym etapie edukacyjnym, w integracji z pełnosprawnymi rówieśnikami, w środowisku najbliższym ich miejsca zamieszkania. Napisałam pismo do pani Sarneckiej w MEN, nie znam tej pani w ogóle ale na stronie MEN (http://www.menis.gov.pl/oswiata/biezace ... zebami.php ) był jej adres. Maleńka dla dzieci z upośledzeniem lekkim na rewalidacji nie jest potrzebny specjalista, ja w gimazjum wybierałam przedmioty np. angielski, by Piotr miał dodatkowa godzine z nauczycielem. Zresztą subwencja oświatowa na nasze dzieci jest np: cyt.agabu- Uwagi jak zawsze o niespójności przepisów. Zwracam uwagę, że zacytowany ponizej fragment jest jedynym aktem prawnym, na podstawie którego można się domagać od PPP wydawania orzeczeń dla dzieci niepełnosprawnych przewlekle chorych ... subwencji ogólnej) dyrektorzy PPP, ani tym bardziej rodzice. A tu w jednym worku dzieci niepełnosprawne i zdrowe zaliczone do kategorii uczniów niepełnosprawnych. Zaczynam tracić nadzieję, że kiedykolwiek ktoś dostrzeże tę paranoję... P2 = 1,40 dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, niedostosowanych społecznie (to są dzieci zdrowe), z zaburzeniami zachowania(to mogą być zarówno dzieci zdrowe jak i niepełnosprawne), zagrożonych uzależnieniem , zagrożonych niedostosowaniem społecznym,( to przewaznie dzieci zdrowe) z chorobami przewlekłymi ( to przeważnie dzieci niepełnosprawne) – wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy (na podstawie orzeczeń, o których mowa w art. 71 b ust. 3 ustawy wymienionej w § 1 ust. 1 rozporządzenia) – N2,i , (a wszystko razem uczniowie niepełnosprawni) Dziecko zdrowe może być uczniem niepełnosprawnym i jest to częste. Natomiast dziecko niepełnosprawne (np. po przeszczepie szpiku kostnego, uznawane przez 5 lat po operacji prawnie za dziecko niepełnosprawne) orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego przeważnie nie uzyskuje, bo w żadnych innych przepisach nie ma słowa na ten temat, a domyślenie się, że należy tu zajrzeć nie jest takie proste. Tak więc często dziecko niepełnosprawne jest uczniem zdrowym. P3 = 2,90 dla uczniów niewidomych i słabo widzących, z niepełnosprawnością ruchową, z zaburzeniami psychicznymi (to dzieci niepełnosprawne) – wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy (na podstawie orzeczeń, o których mowa w art. 71 b ... słyszących, z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym i znacznym (to dzieci niepełnosprawne)(na podstawie orzeczeń, o których mowa w art. 71 b ust. 3 ustawy wymienionej w § 1 ust. 1 rozporządzenia) – N4,i , (które, bez orzeczenia PPP o potrzebie kształcenia specjalnego, są uczniami zdrowymi) P5 = 9,50 dla dzieci i młodzieży z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim realizujących obowiązek szkolny poprzez uczestnictwo w zajęciach rewalidacyjno-wychowawczych organizowanych w szkołach podstawowych i gimnazjach, z niepełnosprawnościami sprzężonymi oraz z autyzmem (to dzieci niepełnosprawne)(na podstawie orzeczeń, o których mowa w art. 71 b ust. 3 ustawy ... z grupy opisanej w wadze P2. Rodzice często nie widzą potrzeby wnioskowania o drugie orzeczenie w drugiej instytucji skoro już raz orzeczono (PCPR), że dziecko jest niepełnosprawne. Z powodu tych niejasności ... ma sens ponowne zwracanie uwagi na tę kwestię, ale ona właśnie ma wpływ na możliwości szkół (finansowe) organizowania skutecznego kształcenia integracyjnego". Uważam, że musimy znać prawo, by nasze dzieci nie były...
Źródło: niezwykla-kraina.pl/forum/viewtopic.php?t=1690
© Gdyby wszystkie marzenia się spełniały, świat byłby szary ... design by e-nordstrom